Účetnictví

Poskytuje všechny potřebné sestavy o účtování firmy ke kterémukoliv vybranému období – hlavní kniha, předvaha, výsledovky, státní výkazy a deníky. Sestavy lze volit dle organizační struktury firmy. Umožňuje vystavovat účetní doklady bez vazby DPH i s vazbou na DPH. Až do roční uzávěrky umožňuje účtovat do posledního měsíce starého roku. Pro sestavy nového roku dopočítává právě aktuální počáteční stavy. Automaticky provádí kontroly zůstatků účtů jiných modulů. Umožňuje zpracování nedokončené výroby a rozpouštění režií dle požadavků zákazníka.
 • pořízení účetního dokladu
  • lze pořizovat účetní doklady bez vazby na DPH nebo účetní daňové doklady s vazbou na DPH
 • tisky ze zaúčtovaných dokladů
  • tisk deníků (sborníků účetních položek)
   • dle účtů, dle divize, dle provozu, dle střediska a účtů, dle střediska a zakázky
  • tisk hlavní knihy
   • po účtech, po divizích, po provozech, po střediscích
   • obraty vybraných účtů
   • tisk souvztažností majetkových a výsledkových  účtů
   • kontrolní hlavní kniha - dokud není provedena roční závěrka, má dopočteny počáteční stavy
  • tisk výsledovek
   • dle firmy, dle divize, dle provozu, dle střediska, porovnání organizačních členění
   • po všech účtech, bez nedaňových účtů, pouze nedaňové účty
   • po kalkulačních položkách
   • náklady a výnosy spřízněných firem
  • tisk státních výkazů
   • rozvaha, výsledovka, cash flow
   • kontrolní rozvaha, kontrolní výsledovka, kontrolní cash flow (dokud není provedena roční závěrka)
   • všechny tyto výkazy lze převést a tisknout v MS Excel
 • práce s archivem vybraných účtů
  • v účetní osnově lze označit účty, které se chovají saldokontně ale netýkají se dodavatelsko odběratelských vztahů
  • položkově se párují a je snadná jejich inventarizace
  • např. o účty 111, 131, 261, 042
  • nad tímto archivem lze provádět
   • aktualizaci, rušení za stanovených podmínek, haléřové vyrovnání, tisky
 • činnost hlavního účetního
  • nastavení řídícího souboru účtování
  • nastavení číselných řad dokladů pro všechny moduly
 • opravné účtování pro hlavního účetního
  • účetní doklady do minulých měsíců v Kč i cizí měně
  • vyloučení zadané informace z deníků (sborníků)
Obrázky
Vyhledávání