Výkazy DPH

Úloha řeší přípravu a tisk všech potřebných daňových soupisů dle jednotlivých oblastí zpracování a konkrétních účetních období, jak platných tak i účtovaných zpětně (pro dodatečné daňové přiznání). Je připravena jak pro měsíční plátce, tak i pro plátce DPH čtvrtletní. Umožňuje tisk souhrnných podkladů pro daňové přiznání a jeho export do šablony v MS Excel. Zpracovává výkaz INTRASTAT i Souhrnné hlášení.

 

 • kompletní daňové soupisy přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění
 • přiznání k dani z přidané hodnoty
  • tisk sestavy nezaokrouhlené pro kontrolu na účetnictví
  • export zaokrouhlených hodnot do šablony v MS Excel
 • krácení odpočtu DPH zálohovým koeficientem
 • dodatečné přiznání a odpovídající soupisy
 • odklad uplatnění odpočtu přijatých zdanitelných plnění
 • vrácená daň cizincům při vývozu
 • evidence neuplatněných dobropisů
 • sledování a tisk podkladů pro přiznání k DPH v ostatních státech EU
 • výkaz INTRASTAT
  • přijetí
  • odeslání
  • automatické doplnění údajů
  • kontrola
  • ruční doplnění
  • export TXT souboru
 • souhrnné hlášení
  • podklady pro výkaz
  • export do šablony v MS Excel nebo XML

Obrázky